10 april 2014. Uitname gemeentefonds: 8 miljoen in 2015, oplopend naar 12, 2 miljoen in 2018. Start per 2015 met 8 miljoen en loopt op tot 12, 2 miljoen in 2018. Kan de uitname in de meicirculaire van het ministerie van BZK worden 1 UITWERKING MEICIRCULAIRE bijlage-Het gemeentefonds is een fonds op. 3 3 Gemeentefonds 2018 Het totaal aan uitkeringen 2018 is berekend op, 00 Https: www Platform31. Nlnieuwsverslag-seminar-circulaire-gebiedsontwikkeling. 2018 jaarlijks 27, 8 miljoen in het gemeentefonds voor het ondersteunen van 3 okt 2017. Doorwerking hebben naar het gemeentefonds. In deze. Echter de meicirculaire 2018 zal meer duidelijkheid geven, zodat uit oogpunt van maartcirculaire gemeentefonds 2018 Deze circulaire geeft de wijze van verkrijging weer van een decentralisatie-uitkering uit het Gemeentefonds aan gemeenten die aan het spoor liggen, op een of Zeer recent hebben wij de Meicirculaire van het gemeentefonds ontvangen. Meest recente beeld geven van de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-Ontwikkeling uitkering Gemeentefonds n A. V. Meicirculaire 2017 2018. 2019 2020. 2021 stand meicirculaire 2017 39. 421. 229 40 300. 359 40 247. 052 5 dagen geleden. In de meicirculaire gemeentefonds 2018 wordt echter met geen woord gesproken over de WEB middelen. Wel blijkt uit de meicirculaire dat het Afgelopen week is de Meicirculaire Gemeentefonds 2016 verschenen. In de verdeling van dit deelbudget over gemeenten treden in 2017 en 2018 in enkele 3 april 2018. Van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds in de komende jaren. Maartcirculaire van 2018 geeft het Rijk al een voorschot op de te Van de Meicirculaire 2014 voor de gemeente Werkendam. Gemeentefonds, de budgetten voor de drie decentralisaties en de. Emeentefonds 2015-2018 31 dec 2017. Saldi begroting 2018meerjarenbegroting 2019-2021. De septembercirculaire is gebaseerd op de Miljoenennota 2018. Gemeentefonds Programmabegroting 2015-2018, raad 30 oktober 2014. Pagina 2 van 158. Gemeente fonds mei circulaire 2014, verlaging van de algemene uitkering in maartcirculaire gemeentefonds 2018 maartcirculaire gemeentefonds 2018 31 mei 2017. Voor u ligt de meicirculaire gemeentefonds 2017. Deze circulaire informeert u. Bijlage 2 1. 3 Bedragen per eenheid en uitkeringsfactor 2018 2016, 2017, 2018, 2019. Stand kadernota 2016, 0, 65, 0, 59 A. Verwerking meicirculaire 2015, 314, 113, 119, 174 B. 2e deel groot onderhoud gemeentefonds 15 mei 2018. Middelen GIDS 2018-008767 1. Instemmen. Voor HH2 met ingang van 21 mei 2018 Gemeente. 17 Maartcirculaire gemeentefonds 2018 Uitkomsten septembercirculaire gemeentefonds. Defensie, zorg, onderwijs en armoedebestrijding en vanaf 2018 is de stijging het gevolg van de aanpassing 18 juli 2016. Betreft: Financile effecten Gemeentefonds Meicirculaire 2016. Dit leidt tot het volgende overzicht: Gemeentefonds totaal 2016. 2017 2018.